Resum de la primera sessió de diagnosi de MOBILITAT


La primera sessió de treball de la comissió de mobilitat va tenir lloc el dimecres 4 de maig al Xalet Negre.
Es van poder identificar 5 àmbits de debat:


PREVISIONS DE MOBILITAT AL BARRI SEGONS EL PLA DE MOBILITATPLA DE MOBILITAT
Podeu consultar-lo en el següent enllaç
El Pla estableix un ordre de prioritat dels actors de mobilitat previstos en el Pla de Millora Urbana:
1) Vianant
2) Transport públic
3) Bicicleta
4) Cotxe
5) Aparcament

Pel que fa a la informació específica del barri, es ressalten les següents previsions:
1) PEATONALITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU
2) PEATONALITZACIÓ DE L'AVINGUDA CERDANYOLA segons procés participatiu
3) CARRIL BICI
1 | Cal reformular el barri pensant en les persones
2 | Cal evitar que amb el Pla de Millores es produeixi una situació com la viscuda amb la "Proposta de nova ordenació viària a l'Avinguda Cerdanyola" aprovada el 2013, ja que moltes de les iniciatives previstes no s'han desenvolupat.
3 | Es destaca que, a hores d'ara, el barri pateix necessitats clares relacionades amb la mobilitat dels vianants: la manca d'espai a les voreres no permet permet un pas fluïd.
Es posen d'exemple les voreres del C/ Sant Llorenç (mal cuidades, estretes, etc)
4 | La reforma del Pla de Millores ha de tenir en compte la importància de la Plaça d'en Coll a l'hora de determinar millores en termes de mobilitat.
5 | Cal posar sobre la taula la necessitat, o no, del semàfor al Passeig Torreblanca/Avinguda Cerdanyola.TRANSPORT PÚBLIC


S'exposa que la ciutat disposa de 10 línies d'autobús. Actualment el transport públic ofereix servei a més d'un milió de passatgers/any.
També es destaca l'existència d'un aplicatiu mòbil que ofereix informació a temps real del transport d'autobusos de Sant Cugat.

1 |
La línia L2 (de l’Estació al barri) podria millorar en termes de FREQÜÈNCIES DE PAS.
S’aclareix que s’estan estudiant millores previstes per després de l’estiu
2 |
El transport públic PERD EFICÀCIA EN DIES DE PLUJA
(s’aclareix que aquest és un problema generalitzat a la ciutat quan plou, i que segons estudis s’ha demostrat que ÉS INVIABLE LA INSTAL·LACIÓ DE CARRILS BUS AL BARRI).


CONNEXIÓ MONESTIR - BARRI DEL MONESTIREs presenta un plànol del projecte aprovat de l’àrea d’obres i projectes.
Aquest preveu connectar el barri amb el Monestir i, en conseqüència, amb la resta de la ciutat
1 | Es té la percepció que, en aquest sentit, el barri és de segona categoria
2| De fet, actualment la mala qualitat de paviments ocasiona caigudes habitualment
3| Cal, doncs, buscar un equilibri entre la qualitat dels materials i el mobiliari nou i la seva sostenibilitat (econòmica, ambiental i temporal)APARCAMENT


Es mostra un plànol de distribució de l’aparcament al barri segons tipologies.
També es presenta un informe derivat d’un estudi del 2011 sobre la demanda d’aparcament a la ciutat.

El barri s’identifica com un sector amb dèficits d’aparcament comparat amb d’altres barris de la ciutat (manca molt clara d’aparcament fora calçada –garatges-, i cert equilibri en aparcaments en calçada).

1 | S’alerta que la situació de dèficit d’aparcaments que pateix el barri s’incrementarà amb la construcció de dos edificis nous que no tindran places de pàrquing subterrani.
2 | Es plantegen dubtes sobre la concessió de places d’aparcament reservades, vist que en alguns casos mai estan ocupades. S’aclareix que s’ha millorat el procediment per evitar picaresques.
3 | En alguns casos (com al davant de la Residència Santa Rosa) no existeixen aparcaments habilitats, la qual cosa complica serveis i dificulta mobilitat a la zona en moments puntuals.
4 | Es pregunta sobre la gestió actual de les zones blaves. S’aclareix que actualment la gestió correspon a Promusa, la qual cosa ofereix certa flexibilitat (proves pilot, per exemple). Aquest fet es considera una oportunitat pel Pla de Millores.

El taller de diagnosi de necessitats, que tindrà lloc el proper 31 de maig de 19:00 a 21:00 hores al Xalet Negre servirà per aprofundir de forma participativa en la identificació de febleses i fortaleses de la realitat del barri pel que fa a la mobilitat