Resum de la primera sessió d'HABITATGE

La primera sessió de treball de la comissió d'habitatge va tenir lloc el dilluns dia 9 de maig al Xalet Negre i va girar entorn tres temes:

HABITATGE PÚBLIC AL BARRI | HABITATGES BUITS | PARC D’HABITATGES

HABITATGE PÚBLIC AL BARRI
Es presenta un document informatiu amb les dades sobre els habitatges de PROMUSA al barri:

També es presenten les dades de l'any 2015 sobre l'activitat generada des de l'Oficina Local de l'Habitatge.
Es destaca que el nivell de dotació d’habitatge protegit al barri és força significatiu1 | Cal prioritzar els habitatges públics com a mesura per a promoure la igualtat social com un dret fonamentalHABITATGES BUITS

S'exposen les diferents mesures legals encaminades a mobilitzar el parc d'habitatges buits (propietat de grans tenidors: entitats financeres i promotores), derivats d'execucions hipotecàries (desnonaments):

1 | Dret a tanteig i retracte: compra d'un habitatge per part de l'Administració per a destinar-lo a necessitats socials.
2 | Impost sobre habitatges buits propietat de grans tenidors (Mesura actualment impugnada pel Tribunal Constitucional)
3 | Lloguer forçós de durada mínima 3 anys (Mesura actualment impugnada pel Tribunal Constitucional)
4 | 4. Sancions a habitatges derivats de processos d’execució hipotecària (desnonaments) propietat de grans tenidors que portin més de 2 anys buits

A Sant Cugat hi ha 81 habitatges buits de grans tenidors:
a)Habitatges nous de fallides de promotors i pendents de comercialitzar
b) Habitatges usats derivats de processos d’execució hipotecària
Es destaca que la incidència de desnonaments al barri és superior a la resta de barris de Sant Cugat

Es plantegen dos grans reptes que es pretenen abordar des de l'Ajuntament:


ACCIONS PREVENTIVES
1 | Evitar la pèrdua d’habitatge mitjançant l’assessorament a les famílies afectades
2 | Si la pèrdua de la propietat és inevitable, poder disposar d’un lloguer del mateix habitatge a preus assequibles

ACCIONS DAVANT HABITATGES BUITS DE GRANS TENIDORS
1 | Promoure lloguers assequibles
2 | Adquirir habitatges per part de l’Ajuntament per a lloguers socials.

ACCIONS PREVENTIVES
1 | Quins són els potencials beneficiaris d’aquestes accions?
2 | Cal reforçar els l’oferta d’assessoraments d’acord amb el volum de famílies amb problemes
3 | Cal reforçar la informació d’aquestes accions: impacte, claredat, etc
ACCIONS DAVANT HABITATGES BUITS DE GRANS TENIDORS
1 | Les mesures s’apliquen només als habitatges buits de grans tenidors! El cens no és complet, no es contemplen els habitatges buits de particulars.
2 | Mentre no es venen els habitatges, els propietaris acostumen a no fer front a les despeses corrents de comunitat i a possibles derrames. Això perjudica als veïns i alenteix els processos de millora dels edificis.
PARC D'HABITATGES
Es presenta un plànol amb informació dels habitatges segons data de construcció.
Aquest posa de manifest una presència important d’habitatges dels anys 1960 i 1970, època caracteritzada per la baixa qualitat constructiva dels habitatges. Deficiències:
1) BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
a) Absència d’ascensors en bloc plurifamiliars
b) Graons que separen el carrer amb els vestíbuls d’entrada a l’edifici
2) PATOLOGIES CONSTRUCTIVES
a) Deficiències d’aïllament tèrmic al parc d’habitatges que genera necessitats vinculades amb la pobresa energètica
b) Presència de mitgeres per la diferència d’altures de les edificacions; tenen una repercussió en les pèrdues energètiques de l’edifici
1 | Cal millorar el parc d’habitatges en termes de paisatge urbà per tal de dignificar el territori
2 | Presència innecessària de teles o barreres metàl·liques destinades a reparacions d’edificis; hi són massa temps i poden generar certa perillositat.
3 | Cal abordar la mala imatge de l’edifici abandonat de l’avinguda Cerdanyola – Carrer Borrell
4 | Cal informació sobre el nombre d’edificis sense ascensor
5 | Falta una previsió d’Inspeccions Tècniques d’habitatges; en mitja dècada poden aparèixer necessitats rellevants (vinculades amb aïllaments tèrmics, instal·lacions d’electricitat o gas)
6 | Cal fer front als problemes de pobresa energètica, no només des dels ajuts en aïllament tèrmic sinó amb accions dissenyades des de lògiques inclusives i de treball comunitari.

7 | Cal pensar en clau de futur a l’hora de plantejar processos de millora (aparcaments vinculats a habitatges adaptats per a carregar cotxes elèctrics, per exemple)

El taller de diagnosi de necessitats, que tindrà lloc el proper 6 de juny de 19.00 a 21.00 hores al Xalet Negre, servirà per aprofundir de forma participativa en la identificació de febleses i fortaleses de la realitat del barri en termes d'habitatge.