Resum de la segona sessió de MOBILITAT

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre.
Es van recollir els següents punts:
FORTALESES
DEBILITATS
REPTES DE MILLORA


FORTALESES


1 | Bones comunicacions de transport públic.
2 | El barri absorbeix mobilitat en àmbits diversos (treball, compra, oci...) i genera moviments variats (a peu, en bicicleta i en vehicle a motor).
3 | Bons accessos a serveis bàsics, com centres educatius.
4 | Increment de l'ús de la bicicleta
5 | Gestió de zones blaves per part de Promusa: això ofereix certa flexibilitat (per exemple, per a proves pilot).


FEBLESES


Manca d'aparcaments de vehicles al carrer i subterranis

Ús indegut de les zones de càrrega i descàrrega. El control d'aquestes zones és millorable


Voreres excessivament estretes
Mobiliari urbà mal situat que fa difícil el pas dels vianants
Invasió a les voreres de motocicletes (per aparcament) i bicicletes (per aparcament i circulació)

Sensació de barri de "segona"
El barri és el final del trajecte del recorregut de l'autobús
Parades de bus sense marquesines ni informació d'horaris

Senyalitzacions millorables. Exemple: Plaça d'en Coll, carrer Orient.
En moltes ocasions no n'hi ha o es confonen.

Problemes d'accessibilitat especialment als carrers Santa Rosa, Avinyó i Avinguda Ragull.
Manca de rampes als passos de vianants
Ocupació excessiva i desordenada de les voreres per part de terrasses i fruiteries

Punt conflictiu de trànsit:


REPTES DE MILLORA
D'acord amb el projecte de pacificació de Francesc Macià i carrer de la Creu

PRIORITZACIÓ DE LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA. Estratègies:
Campanyes de sensibilització
Major oferta de carrils bici
Plataforma única per a resoldre problemes de mobiliari urbà a les voreres
Millora de les senyalitzacions per vianants

Aparcament soterrat als jardins del Monestir
Aprofitament a curt termini de parcel·les exteriors per a aparcaments en superfície
Possibilitat d'aprofitar las reforma de la plaça d'en Coll per a instal·lar un aparcament soterrat

Estudiar la possibilitat d'una ronda o circumval·lació al barri que incrementi les entrades i sortides del barri amb vehicle a motor.